Editor’s talk Ep.2 : ม็อบแม็บ

Editor’s talk ในรอบบรรณาธิการที่ 2 กับ โมเม พิชญา ใจสุยะ

ฟังประสบการณ์การไปเข้าร่วมชุมนุมในวันที่ 19 กันยายนที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด และรอติดตามการชุมนุมในวัน 14 ตุลาคมที่จะถึงนี้ รวมถึงพูดคุยประเด็นการเมือง อย่างการแบนดาราที่ไม่ออกมาสนับสนุนประชาธิปไตย

Host: พิชญา ใจสุยะ
Creative: พิชญา ใจสุยะ
Sound Editor: สุรัชนา วิจิตรบรรจง
Illustrator : เก็จมณี ทุมมา